Na czym polega fenomen wody? Nowa książka Michaela DentonaCzas czytania: 15 min

Marcin Greszata

2023-10-20
Na czym polega fenomen wody? Nowa książka Michaela Dentona<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">15</span> min </span>

„Czy istnieje historia dorównująca opowieści o wodzie? Czy można sobie wyobrazić substancję równie korzystną, służącą tylu różnym i ważnym celom? Czy jakaś substancja choćby w najmniejszym stopniu przypominająca wodę została opisana w najbardziej wybujałych utworach fantastyki naukowej? Kto mógłby odgadnąć lub pomyśleć w najdzikszej fantazji, że w tej prostej substancji, jednej z najprostszych, jakie istnieją w przyrodzie, zbudowanej z zaledwie trzech atomów – dwóch atomów wodoru i jednego tlenu – i mierzącej zaledwie jedną dziesięciomilionową milimetra średnicy będzie się kryło tak wiele?”1 To właśnie te pytania zainspirowały Michaela Dentona do napisania książki Fenomen wody. Doskonałe przystosowanie wody do istnienia człowieka i życia na Ziemi. Polski przekład, opublikowany w ramach cyklu wydawniczego „Seria Wyjątkowy Gatunek”, to nowość wydawnicza Fundacji En Arche. Oryginał ukazał się w 2017 roku pod tytułem The Wonder of Water: Water’s Profound Fitness for Life on Earth and Mankind2, a jego wydawcą jest Discovery Institute. Polskiego przekładu dokonał Zbigniew Kościuk.

Michael J. Denton jest znaną postacią w kręgach uczonych, głównie z racji krytycznego podejścia do darwinizmu. Z pochodzenia Australijczyk, z wykształcenia biochemik, a z zamiłowania pisarz. Urodził się w 1943 roku. Ukończył studia medyczne na Bristol University, a następnie w King’s College London uzyskał doktorat z biochemii. W latach 1990–2015 pracował na wydziale biochemii University of Otago w Nowej Zelandii3. Głównym przedmiotem jego badań prowadzonych w King’s College w latach siedemdziesiątych było różnicowanie krwinek czerwonych, a od wczesnych lat osiemdziesiątych – identyfikacja genów odpowiedzialnych za dziedziczną chorobę siatkówki u ludzi. Niemal dwie dekady przez kilka miesięcy każdego roku pracował i mieszkał w Indiach i Pakistanie, gdzie miał możliwość prowadzenia badań na dużych populacjach wsobnych, idealnych do mapowania genów. Wyniki jego prac doprowadziły do identyfikacji kilku nowych genów chorób siatkówki, w tym genu użytego w pierwszej udanej próbie terapii genowej w szpitalu okulistycznym Moorfields w Londynie w 2009 roku4. Poza Fenomenem wody omawianym w niniejszym tekście, na uwagę zasługują również inne książki tego autora: Kryzys teorii ewolucji5; Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy6; Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie7 oraz Władcy ognia. Jak człowiek zrealizował projekt ujarzmienia ognia i przekształcenia naszej planety8. Pierwsza z nich została poświęcona strukturom adaptacyjnym w biologii oraz argumentom za tym, że darwinizm nie jest w stanie ich wyjaśnić. Druga jest rozwinięciem wcześniejszej argumentacji autora, prowadzącej do wniosku, że mechanizm losowych mutacji i doboru naturalnego nie dostarcza wiarygodnych wyjaśnień dla różnorodności świata przyrody ożywionej. Jak podkreśla Denton, obie te publikacje nie są próbą obrony teorii inteligentnego projektu, ale krytyką darwinizmu9. W książce Przeznaczenie natury uczony zastanawia się, czy Wszechświat celowo został przygotowany tak, aby sprzyjać pojawianiu się inteligentnych form życia10. Władcy ognia to z kolei próba odpowiedzi na pytanie, czy bez ognia byłby możliwy postęp technologiczny11. Denton publikował również wiele artykułów w czasopismach, takich jak „Nature”12, „Biochemical Journal”13, „Nature Genetics”14, „BioSystems”15, „Human Genetics”16, „Journal of Theoretical Biology”17 oraz „Biology and Philosophy”18. Swoje prace prezentował na największych uniwersytetach na całym świecie19.

Fenomen wody to opowieść o niezwykłych parametrach substancji, która umożliwia istnienie i rozwój życia na Ziemi, w tym człowieka. Autor przedstawia swoje argumenty w ośmiu rozdziałach, wprowadzając stopniowo czytelnika w coraz trudniejsze tematy, które opisuje bardzo przystępnym językiem. Każdy rozdział dodatkowo zawiera krótkie podsumowanie i wnioski.

W pierwszym rozdziale Fenomenu wody Denton wprowadza czytelnika w podstawowe zagadnienia. Omawia charakterystyczne właściwości fizyczne wody, takie jak możliwość istnienia w trzech stanach skupienia, napięcie powierzchniowe, rozszerzanie się podczas zamarzania, lepkość oraz bardzo dobra rozpuszczalność substancji polarnych20. Większość z tych cech umożliwia obieg wody w przyrodzie zwany cyklem hydrologicznym lub cyklem wodnym21. Jak podkreśla autor: „Ze wszystkich znanych substancji jedynie woda jest przystosowana do cyklu hydrologicznego – systemu dostarczania wody lądowym formom życia”22. W cyklu tym woda wypłukuje minerały ze skał i wzbogaca wody lądowe o istotne pierwiastki, niezbędne dla wszystkich żyjących na Ziemi organizmów23. Omawiane dalej przez uczonego procesy erozji i wietrzenia wytwarzają w glebie strukturę zatrzymującą wodę i minerały, umożliwiając roślinom (oraz pośrednio zwierzętom) ich wykorzystanie24. Przedstawione właściwości wody wyraźnie wskazują na jej unikalne przystosowanie do utrzymania ciągłości życia na naszej planecie25.

W kolejnym rozdziale autor omawia teorię tektoniki płyt, według której Ziemia jest dynamiczną planetą będącą w ruchu, z kontynentami poruszającymi się na powierzchni plastycznego płaszcza. Woda natomiast odgrywa kluczową rolę w „smarowaniu” całego układu tektonicznego26. Jak podkreśla autor Fenomenu wody: „Ziemia jest jedyną planetą Układu Słonecznego z oceanami i ogromnymi ilościami wody, i właśnie to jest główną przyczyną bardzo dużej aktywności jej systemu tektonicznego”27. Denton omawia trzy główne procesy tektoniczne: ruch płaszcza Ziemi, powstawanie i recykling skorupy oceanicznej oraz recykling skorupy kontynentalnej28. Wszystkie te procesy są konsekwencją fizycznych i chemicznych własności wody, które „umożliwiają zachodzenie cyklu hydrologicznego, a napędzając tryby procesów tektonicznych, stwarzają kontynenty, na które spadają życiodajne deszcze”29.

Rozdział zatytułowany Odnawianie oceanów autor poświęca roli wody w powstaniu naszej planety oraz w utrzymaniu przez miliardy lat ziemskiej hydrosfery w obecnym przedziale temperatur. Podkreślając znaczenie wody we Wszechświecie, Denton cytuje Ewine van Dishoeck, która stwierdza, że „woda w postaci gazowej jest czynnikiem chłodzącym, który pozwala obłokom gazu międzygwiezdnego zapadać się w celu utworzenia gwiazd, a woda w postaci lodu ułatwia zlepianie się małych cząstek pyłu, z których w końcu powstaną planetozymale i planety”30. Utrzymanie stabilnej temperatury na Ziemi to według Dentona zasługa systemu regulacji opartego na ujemnym sprzężeniu zwrotnym, kontrolującego stężenie dwutlenku węgla w atmosferze poprzez wietrzenie skał krzemianu31. Jednak system ten nie mógłby funkcjonować bez wody – bez jej możliwości istnienia w trzech stanach skupienia, wytwarzania uwodnionych związków z krzemianami w skorupie i płaszczu Ziemi, wchodzenia w reakcję z dwutlenkiem węgla, działania erozyjnego czy pełnienia funkcji matrycy życia opartego na węglu32. Mimo różnych zdarzeń w historii naszego globu, takich jak uderzenia meteorytów w Ziemię czy erupcje wulkanów, procesy stabilizacyjne oparte na wodzie zawsze przywracały równowagę na Błękitnej Planecie33.

Czwarty rozdział odnosi się do właściwości wody mających wpływ na warunki klimatyczne panujące na Ziemi, takich jak ciepło właściwe, ciepło utajone parowania i skraplania oraz utajone ciepło zamarzania. Dzięki wysokiej pojemności cieplnej wody, zmiana temperatury w morzu zachodzi o wiele wolniej w porównaniu z lądem. Także efektywne ciepło właściwe morza jest 100 razy większe niż lądu. Dzieje się tak dlatego, że górna warstwa morza, sięgająca do 100 m, podlega ciągłemu ruchowi i mieszaniu, podczas gdy mieszanie konwekcyjne przenika jedynie kilka metrów w głąb gruntu. Woda posiada również zdolność do łagodzenia klimatu wynikającą z jej ciepła utajonego parowania, które chroni akweny przed gwałtownym wzrostem temperatury poprzez oddawanie ciepła wraz z parą wodną oraz ciepła utajonego skraplania, które spowalnia spadek temperatury poprzez uwalnianie ciepła w wyniku kondensacji pary wodnej34. Za najistotniejszą dla naszej planety właściwość wody w procesie łagodzenia klimatu Denton uważa utajone ciepło zamarzania, które „odpowiada za ograniczanie spadków temperatury poprzez uwalnianie ciepła podczas zamarzania wody i z drugiej strony odpowiedzialne jest za ograniczanie wzrostów temperatury poprzez pochłanianie ciepła podczas topnienia lodu i śniegu”35. Autor omawia rolę prądów atmosferycznych i oceanicznych w transporcie ciepła do biegunów36. Pisząc o właściwościach wody wpływających łagodząco na klimat, Denton stwierdza, że przyroda „jest przystosowana do istot naszego rodzaju, nie zaś ogólnie do życia opartego na węglu”37, gdyż prostsze formy życia mogłyby przetrwać w o wiele surowszych warunkach.

Rozdział piąty to kolejne przykłady niezwykłych właściwości wody, które sprzyjają istnieniu życia na Ziemi. Autor zwraca uwagę na wysokie napięcie powierzchniowe wody, które zwiększa erozję i wietrzenie, pomagając w wypłukiwaniu kluczowych minerałów i substancji odżywczych ze skał38. Napięcie powierzchniowe jest przyczyną zjawiska kapilarności, które pozwala drzewom unieść wodę w kanalikach o odpowiednio małym przekroju na wysokość do 100 m39. Bez wody nie byłoby drzew, bez drzew nie byłoby drewna, a bez drewna nie byłoby ognia, którego ujarzmienie pozwoliło na rozwój naszej cywilizacji40. Istotną cechą wody jest jej przezroczystość. Nawet dwumetrowa warstwa lodu przepuszcza światło widzialne, dzięki czemu fotosynteza zachodzi także pod lodem41. Dzięki zaś niereaktywności wody w obecności tlenu mamy stabilne warunki do rozwoju życia42.

Rozdziały szósty i siódmy odnoszą się do biologicznych właściwości wody, które decydują o fizjologii człowieka i funkcjonowaniu komórek. Dzięki reakcji wody z dwutlenkiem węgla w organizmie ludzkim zachodzą – usunięcie głównego produktu końcowego metabolizmu tlenowego i utrzymanie homeostazy kwasów i zasad43. Pojemność cieplna wody pozwala natomiast transportować nadmiar ciepła na krańce ciała, gdzie wysokie ciepło utajone parowania pozbywa się go z organizmu44. Denton podkreśla, że pojawienie się człowieka na Ziemi „było możliwe tylko dzięki niezwykłemu przystosowaniu przyrody, a szczególnie wody, do istot o naszej konstrukcji biologicznej”45. Woda jest w niesamowity sposób przystosowana do fizjologii i biochemii komórek. Pozostając w stanie płynnym w zakresie temperatur panujących na Ziemi, jest rozpuszczalnikiem wszystkich naładowanych i polarnych związków. Zakres temperatur odpowiedni dla biochemii stanowi zaś ledwie 10-29 całego zakresu temperatur w kosmosie46. Stanowiąc macierz komórki, woda odgrywa istotną rolę w zwijaniu białek, składaniu błon komórkowych47 oraz wytwarzaniu energii komórkowej poprzez umożliwianie przepływu protonów wewnątrz komórki48. Denton konstatuje, że „nie byłoby zaskoczeniem, gdyby przystosowanie wody do biochemii i funkcjonowania komórki okazało się głębsze, niż obecnie sądzimy”49.

W ostatnim rozdziale-podsumowaniu Denton ponownie wylicza przedstawione wcześniej na kartach książki przykłady przystosowania wody do życia na Ziemi, podkreśla niezwykłość „tak wielorakiego przeznaczenia, tylu ważnych funkcji ściśniętych w drobnej cząstce materii”50:

W takiej sekwencji teleologicznej woda jest jednocześnie celem i środkiem, sugerując projekt, który przekracza wszystko, co wytworzył człowiek. To tak, jakby odzież dostarczała się sama do centrum handlowego, jakby benzyna sama wiozła się na stację benzynową. W tych zaś przypadkach, kiedy woda jest elementem regulacyjnej pętli homeostazy (klasycznym przykładem jest wietrzenie krzemianów), jest nie tylko środkiem i celem, ale również głównym sposobem lub czynnikiem regulującym realizację celu, jak odzież, która nie tylko sama dostarcza się do sklepu, ale też sama dostosowuje tempo dostaw w zależności od popytu występującego na rynku!51

I nawet jeśli odrzucimy pogląd, że woda jest efektem projektu, to według Dentona nie ma wątpliwości, że jest ona w niezwykły sposób przystosowana do życia istniejącego na Ziemi52.

Michael Denton po raz kolejny odsłania przed nami tajemnice otaczającego nas świata. Tym razem przedstawia fascynującą krainę wody i jej niesamowite właściwości. Lektura jego książki uzmysławia nam, jak ta znana każdemu i prosta w swej budowie substancja jest istotna dla życia.

Marcin Greszata

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 6.11.2023

 

 

Książkę Fenomen wody można nabyć w księgarni Fundacji En Arche:

Michael Denton, Fenomen wody. Doskonałe przystosowanie wody do istnienia człowieka i życia na Ziemi, tłum. Z. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2023.

Przypisy

 1. M.J. Denton, Fenomen wody. Doskonałe przystosowanie wody do istnienia człowieka i życia na Ziemi, tłum. Z. Kościuk, „Seria Wyjątkowy Gatunek”, Fundacja En Arche, Warszawa 2023, s. 249–250.
 2. Tenże, The Wonder of Water: Water’s Profound Fitness for Life on Earth and Mankind, Discovery Institute, Seattle 2017.
 3. Por. Michael Denton, „W Poszukiwaniu Projektu” [dostęp 10 IX 2023].
 4. Por. tamże.
 5. M.J. Denton, Kryzys teorii ewolucji, tłum. B. Koźniewski, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.
 6. Tenże, Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy, tłum. B. Koźniewski, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.
 7. Tenże, Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie, tłum. A. Gomola, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2022.
 8. Tenże, Władcy ognia. Jak człowiek zrealizował projekt ujarzmienia ognia i przekształcenia naszej planety, tłum. Z. Kościuk, „Seria Wyjątkowy Gatunek”, Fundacja En Arche, Warszawa 2023.
 9. Por. Wywiad z biochemikiem Michaelem Dentonem, wp-projektu.pl [dostęp 10 IX 2023].
 10. Por. M. Greszata, Jakie jest przeznaczenie natury? Czyli słów klika na temat książki Michaela Dentona, „W Poszukiwaniu Projektu”, 25 listopada 2022 [dostęp 10 IX 2023].
 11. Por. Tenże, Od płomieni do cywilizacji. Nowa książka Michaela Dentona „Władcy ognia”, „W Poszukiwaniu Projektu”, 14 kwietnia 2023 [dostęp: 10 IX 2023].
 12. M.J. Denton, C. Marshall, Laws of Form Revisited, „Nature” 2001, Vol. 410, No. 6827, s. 417, https://doi.org/10.1038/35068645.
 13. M.J. Denton, N. Spencer, H.R.V. Arnstein, Biochemical and Enzymic Changes During Erythrocyte Differentiation. The Significance of the Final Cell Division, „Biochemical Journal” 1975, Vol. 146, No. 1, s. 205–211, https://doi.org/10.1042/bj1460205.
 14. M.J. Denton et al., Mutation of the Gene Encoding Cellular Retinaldehyde–Binding Protein in Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa, „Nature Genetics” 1997, Vol. 17, s. 198-200, https://doi.org/10.1038/ng1097-198.
 15. M.J. Denton, P.K. Dearden, S.J. Sowerby, Physical Law Not Natural Selection as the Major Determinant of Biological Complexity in the Subcellular Realm: New Support for the Pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law, „BioSystems” 2003, Vol. 71, No. 3, s. 297–303, https://doi.org/10.1016/S0303-2647(03)00100-X.
 16. M.J. Denton et al., No Evidence of Linkage Between the Locus for Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa and D3S47 (C17) in Three Australian Families, „Human Genetics” 1991, Vol. 86, No. 3, s. 265–267, https://doi.org/10.1007/BF00202406.
 17. M.J. Denton, C.J. Marshall, M. Legge, The Protein Folds as Platonic Forms: New Support for the Pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law, „Journal of Theoretical Biology” 2002, Vol. 219, No. 3, s. 325–342, https://doi.org/10.1006/jtbi.2002.3128.
 18. M.J. Denton, G. Kumaramanickavel, M. Legge, Cells as Irreducible Wholes: the Failure of Mechanism and the Possibility of an Organicist Revival, „Biology and Philosophy” 2013, Vol. 28, No. 1, s. 31–52, https://doi.org/10.1007/s10539-011-9285-z.
 19. Por. Michael Denton, „Discovery Institute” [dostęp 10 IX 2023].
 20. Por. M.J. Denton, Fenomen wody, s. 39.
 21. Por. tamże, s. 19.
 22. Tamże, s. 19.
 23. Por. tamże, s. 23.
 24. Por. tamże, s. 31.
 25. Por. tamże, s. 39.
 26. Por. tamże, s. 47–49.
 27. Tamże, s. 49.
 28. Por. tamże, s. 54–64.
 29. Por. tamże, s. 72.
 30. E.F. van Dishoeck et al., Water from Clouds to Planets, w: Protostars and Planets VI, red. H. Beuther et al., The University of Arizona Press, Tucson 2014, s. 835–858, cyt. za: M.J. Denton, Fenomen wody, s. 81.
 31. Por. M.J. Denton, Fenomen wody, s. 91.
 32. Por. tamże, s. 96–97.
 33. Por. tamże, s. 112.
 34. Por. tamże, s. 119–122.
 35. Tamże, s. 123.
 36. Por. tamże, s. 128.
 37. Por. tamże, s. 141.
 38. Por. tamże, s. 144.
 39. Por. tamże, s. 147.
 40. Por. M. Greszata, Od płomieni do cywilizacji. Nowa książka Michaela Dentona „Władcy ognia”, „W Poszukiwaniu Projektu”, 14 kwietnia 2023 [dostęp 19 IX 2023].
 41. Por. M.J. Denton, Fenomen wody, s. 158.
 42. Por. tamże, s. 163.
 43. Por. tamże, s. 203–206.
 44. Por. tamże, s. 182.
 45. Tamże, s. 215.
 46. Por. tamże, s. 228–235.
 47. Por. tamże, s. 244.
 48. Por. tamże, s. 241.
 49. Tamże, s. 248.
 50. Por. tamże, s. 250.
 51. Tamże, s. 254.
 52. Por. tamże, s. 258.

Literatura:

1. Denton M.J., Fenomen wody. Doskonałe przystosowanie wody do istnienia człowieka i życia na Ziemi, tłum. Z. Kościuk, „Seria Wyjątkowy Gatunek”, Fundacja En Arche, Warszawa 2023.

2. Denton M.J., Kryzys teorii ewolucji, tłum. B. Koźniewski, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.

3. Denton M.J. et al., Mutation of the Gene Encoding Cellular Retinaldehyde–Binding Protein in Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa, „Nature Genetics” 1997, Vol. 17, s. 198–200, https://doi.org/10.1038/ng1097-198.

4. Denton M.J. et al., No Evidence of Linkage Between the Locus for Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa and D3S47 (C17) in Three Australian Families, „Human Genetics” 1991, Vol. 86, No. 3, s. 265–267, https://doi.org/10.1007/BF00202406.

5. Denton M.J., Przeznaczenie natury. Co prawa biologii mówią o naszym miejscu we Wszechświecie, tłum. A. Gomola, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2022.

6. Denton M.J., Teoria ewolucji. Kryzysu ciąg dalszy, tłum. B. Koźniewski, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.

7. Denton M.J., The Wonder of Water: Water’s Profound Fitness for Life on Earth and Mankind, Discovery Institute, Seattle 2017.

8. Denton M.J., Władcy ognia. Jak człowiek zrealizował projekt ujarzmienia ognia i przekształcenia naszej planety, tłum. Z. Kościuk, „Seria Wyjątkowy Gatunek”, Fundacja En Arche, Warszawa 2023.

9. Denton M.J., Dearden P.K., Sowerby S.J., Physical Law Not Natural Selection as the Major Determinant of Biological Complexity in the Subcellular Realm: New Support for the Pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law, „BioSystems” 2003, Vol. 71, No. 3, s. 297–303, https://doi.org/10.1016/S0303-2647(03)00100-X.

10. Denton M.J., Kumaramanickavel G., Legge M., Cells as Irreducible Wholes: the Failure of Mechanism and the Possibility of an Organicist Revival, „Biology and Philosophy” 2013, Vol. 28, No. 1, s. 31–52, https://doi.org/10.1007/s10539-011-9285-z.

11. Denton M.J., Marshall C., Laws of Form Revisited, „Nature” 2001, Vol. 410, No. 6827, s. 417, https://doi.org/10.1038/35068645 [dostęp 10 IX 2023].

12. Denton M.J., Marshall C.J., Legge M., The Protein Folds as Platonic Forms: New Support for the Pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law, „Journal of Theoretical Biology” 2002, Vol. 219, No. 3, s. 325–342, https://doi.org/10.1006/jtbi.2002.3128.

13. Denton M.J., The Wonder of Water: W

14. Denton M.J., Spencer N., Arnstein H.R.V., Biochemical and Enzymic Changes During Erythrocyte Differentiation. The Significance of the Final Cell Division, „Biochemical Journal” 1975, Vol. 146, No. 1, s. 205–211, https://doi.org/10.1042/bj1460205.

15. Greszata M., Jakie jest przeznaczenie natury? Czyli słów klika na temat książki Michaela Dentona, „W Poszukiwaniu Projektu”, 25 listopada 2022 [dostęp 10 IX 2023].

16. Greszata M., Od płomieni do cywilizacji. Nowa książka Michaela Dentona „Władcy ognia”, „W Poszukiwaniu Projektu”, 14 kwietnia 2023 [dostęp: 19 IX 2023].

17. Michael Denton, „Discovery Institute” [dostęp 10 IX 2023].

18. Michael Denton, „W Poszukiwaniu Projektu” [dostęp 10 IX 2023].

19. Van Dishoeck E.F. et al., Water from Clouds to Planets, w: Protostars and Planets VI, red. H. Beuther et al., The University of Arizona Press, Tucson 2014, s. 835–858.

20. Wywiad z biochemikiem Michaelem Dentonem, „W Poszukiwaniu Projektu” [dostęp 10 IX 2023].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi