Pozytywny, sprawdzalny argument na rzecz teorii inteligentnego projektuCzas czytania: 19 min

Casey Luskin

2023-02-08
Pozytywny, sprawdzalny argument na rzecz teorii inteligentnego projektu<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">19</span> min </span>

W 2009 roku omówiłem opublikowany w „BioEssays” artykuł zatytułowany MicroRNAs and Metazoan Macroevolution: Insights Into Canalization, Complexity, and the Cambrian Explosion [MikroRNA a makroewolucja wielokomórkowców: spostrzeżenia na temat kanalizacji, złożoności i eksplozji kambryjskiej]1. Napisano w nim, że „wyjaśnienie materialistycznych podstaw eksplozji kambryjskiej – pomimo twierdzeń niektórych neodarwinistów – stało się tym bardziej problematyczne, im więcej wiemy o tym wydarzeniu, które nie może być wyjaśnione przez łączenie wymierania form pośrednich z długimi odcinkami czasu geologicznego”2. Zauważyłem wtedy, że „nic nie wskazuje na to, że autorzy popierają teorię inteligentnego projektu (ID) i wydaje się, że wciąż mają nadzieję na »materialistyczne« wyjaśnienie eksplozji kambryjskiej”3. Niedawno polecono mi artykuł jednego z autorów wspomnianej pracy, profesora biologii Marka McPeeka z Dartmouth College, w którym stwierdza, że nie należy do zwolenników teorii ID4. Jednocześnie podkreśla, że jest teistą i popiera teistyczny ewolucjonizm. Uznałem jednak, że warto odpowiedzieć na niektóre z jego krytycznych uwag na temat teorii ID, ponieważ odzwierciedlają one powszechne nieporozumienia dotyczące tego ujęcia. W budzącym wątpliwości fragmencie napisał:

Samo formułowanie hipotez nie sprawia, że mamy do czynienia z nauką. Nauka to formułowanie hipotez, a następnie ich testowanie. Hipoteza inteligentnego projektu jest nietestowalna naukowo, ponieważ nigdy nie będziemy mogli empirycznie poznać lub zrozumieć działań Boga lub jakiegokolwiek innego inteligentnego projektanta. Nie znaczy to, że ta hipoteza jest błędna, ale że znajduje się poza kompetencjami nauki, ponieważ nauka może jedynie potwierdzać lub obalać empirycznie testowalne hipotezy, a hipoteza inteligentnego projektu nie jest jedną z nich.

McPeek nie ma racji, kiedy twierdzi: „Hipoteza inteligentnego projektu jest nietestowalna naukowo, ponieważ nigdy nie będziemy mogli empirycznie poznać lub zrozumieć działań Boga lub jakiegokolwiek innego inteligentnego projektanta”. Usuńmy Boga z tej wypowiedzi, a będzie ona brzmiała tak: „Hipoteza inteligentnego projektu jest nietestowalna naukowo, ponieważ nigdy nie będziemy mogli empirycznie poznać lub zrozumieć działań […] jakiegokolwiek […] inteligentnego projektanta”. Stwierdzenie to jest błędne.

Poznanie i zrozumienie działań ludzi, którym zdarza się być inteligentnymi projektantami, zalicza się do prostych zadań. Na przykład studiując działania ludzi w otaczającym nas świecie, możemy sformułować wiele możliwych do przetestowania prognoz dotyczących możliwości inteligentnego zaprojektowania danej rzeczy.

Teoria inteligentnego projektu rozpoczyna się od obserwacji, jak działają inteligentne byty sprawcze, gdy coś projektują. Obserwując byty sprawcze (mam tu na myśli ludzi), całkiem sporo możemy się dowiedzieć na temat działań inteligentnych projektantów.

 

Sposoby działania projektantów podczas projektowania (obserwacje)

1. Inteligentne byty sprawcze mają na względzie „ostateczny cel”, co pozwala im rozwiązywać skomplikowane problemy poprzez ułożenie wielu elementów w skomplikowane i funkcjonalne wzorce (na przykład złożona i wyspecyfikowana informacja):

Istoty inteligentne potrafią organizować materię, mając na uwadze odległe cele. Używając języka, rutynowo „znajdują” one wysoce izolowane i mało prawdopodobne funkcjonalne sekwencje w ogromnej kombinatorycznej przestrzeni możliwości5.

[C]zęsto jesteśmy świadkami działalności racjonalnych i świadomych bytów sprawczych − w szczególności nas samych – wytwarzających lub powodujących przyrost złożonej, wyspecyfikowanej informacji zarówno pod postacią wyspecyfikowanych dla danej sekwencji linii kodu, jak i pod postacią hierarchicznie ułożonych systemów części. […] Nasza oparta na doświadczeniu wiedza o przepływie informacji potwierdza, że systemy o dużej ilości wyspecyfikowanej złożoności (zwłaszcza kody i języki) niezmiennie pochodzą z inteligentnego źródła − od umysłu lub indywidualnego bytu sprawczego6.

2. Inteligentne byty sprawcze szybko mogą wprowadzać do systemów duże ilości informacji:

Teoria inteligentnego projektu dostarcza przyczynowego i wiarygodnego wyjaśnienia pochodzenia dużych ilości informacji. O jej wiarygodności świadczy to, że mamy ogromne doświadczenie w wytwarzaniu informacyjnych konfiguracji materii7.

Wiemy z doświadczenia, że inteligentne byty sprawcze często tworzą plany przed fizycznym wytworzeniem systemów. Oznacza to, że inteligentny projekt planu często poprzedza montaż części zgodnie z wcześniej ustalonym planem projektu8.

3. Inteligentne byty sprawcze są w stanie ponownie wykorzystać funkcjonalne elementy, które działają w różnych systemach (na przykład koła samochodów i samolotów):

Inteligentna przyczyna może ponownie wykorzystać lub wdrożyć ten sam wzorzec w różnych systemach, bez konieczności istnienia materialnego czy fizycznego połączenia pomiędzy tymi systemami. Ujmując to prościej, inteligentne przyczyny mogą niezależnie tworzyć identyczne wzorce9.

4. Inteligentne byty sprawcze zazwyczaj tworzą funkcjonalne przedmioty (czasami możemy mieć wrażenie, że coś jest bezużyteczne, a tymczasem po prostu nie znamy jego rzeczywistej funkcji):

Ponieważ obszary niekodujące nie wytwarzają białek, biolodzy darwinowscy przez dziesięciolecia uznawali je za losowy szum ewolucyjny lub „śmieciowy” DNA. Jednakże z perspektywy teorii ID istnienie organizmu poświęcającego swoją energię na przechowywanie i przenoszenie tak wielu „śmieci” jest bardzo mało prawdopodobne10.

A zatem na podstawie obserwacji działań ludzi możemy się wiele dowiedzieć na temat inteligentnych projektantów. Po przeanalizowaniu tych obserwacji możemy zaproponować hipotezy i przewidywania dotyczące tego, co powinniśmy znaleźć, gdyby określony obiekt został zaprojektowany. To czyni z teorii inteligentnego projektu teorię naukową zdolną do wytwarzania testowalnych przewidywań.

 

Prognozy dotyczące projektu (hipotezy):

 1. Zostaną odnalezione naturalne struktury, które zawierają wiele części ułożonych w skomplikowane i funkcjonalne wzorce (na przykład złożona i wyspecyfikowana informacja).
 2. Formy zawierające duże ilości nowych informacji nagle i bez podobnych prekursorów pojawią się w zapisie kopalnym.
 3. Regularnie będzie zachodzić konwergencja, czyli geny i inne funkcjonalne elementy będą ponownie wykorzystywane w różnych i niespokrewnionych organizmach.
 4. Okaże się, że znaczna część „śmieciowego” DNA pełni ważne funkcje.

McPeek zwraca uwagę, że „Nauka to formułowanie hipotez, a następnie ich testowanie”. Nie ma niczego złego w tym stwierdzeniu. Pisze też, że „nauka może jedynie potwierdzać lub obalać empirycznie testowalne hipotezy”. I z tym twierdzeniem również wszystko jest w porządku. Problem pojawia się, kiedy oznajmia, że teoria ID „nie jest” tego rodzaju sprawdzalną hipotezą. Niemniej zarzut ten pada zaraz po nieprecyzyjnym stwierdzeniu, zgodnie z którym „nigdy nie będziemy mogli empirycznie poznać lub zrozumieć działań […] jakiegokolwiek […] inteligentnego projektanta”. Wprost przeciwnie – jeśli możemy empirycznie poznać i zrozumieć działania inteligentnych bytów sprawczych, to możemy dokonywać testowalnych przewidywań dotyczących tego, co powinniśmy znaleźć, gdybyśmy mieli do czynienia z inteligentną przyczyną.

Właśnie to robią zwolennicy teorii ID. Zaś przewidywania tej koncepcji są bez wątpienia testowalne.

 

Analiza świadectw (eksperyment i wniosek)

 1. Dążenia do zrozumienia funkcjonowania genetyki i mechanizmów dziedziczenia może ujawnić bazujące na języku kody. Za pomocą analiz teoretycznych, symulacji komputerowych i obliczeń w systemach biologicznych wykrywa się wysokie poziomy wyspecyfikowanej złożoności i nieredukowalnej złożoności11, mechanizmy „odwrotnej inżynierii” (na przykład eksperymenty z nokautem genowym12) lub testy wrażliwości mutacji13.
 2. Zapis kopalny pokazuje, że gatunki zazwyczaj pojawiają się nagle i że nie mają prekursorów w postaci podobnych gatunków14.
 3. W bardzo różnych organizmach dostrzegamy podobne części. Wiele genów i elementów funkcjonalnych nie jest rozmieszczonych w sposób, na jaki wskazywałby rodowód organizmów, i często występują u organizmów wyraźnie niespokrewnionych15.
 4. Dokonano licznych odkryć funkcjonalności „śmieciowego” DNA. Przykłady obejmują niedawno odkrytą zaskakującą funkcjonalność w niektórych pseudogenach, mikroRNA, intronach, elementach nukleotydowych z długimi przerwami LINE (long interspersed nuclear elements) oraz sekwencjach ALu16.

Pod koniec artykułu McPeek napisał: „gdyby zaakceptowano rękę Boga jako wyjaśnienie złożoności tej czy innej struktury przyrodniczej, to z definicji takie wyjaśnienie nie byłoby naukowe”.

Ponownie – nic bardziej mylnego. Przedstawiam tutaj ponad tuzin przykładów obszarów badań naukowych, w których teoria ID rozwija wiedzę naukową i otwiera nowe kierunki badań. Przykłady te zawierają odniesienia do artykułów naukowych głównego nurtu oraz publikacji teoretyków projektu, które omawiają te badania.

 1. Teoria ID ma wpływ na badania, dzięki którym wykryto w biologii wysokie poziomy złożonej i wyspecyfikowanej informacji w postaci precyzyjnego zestrojenia sekwencji białek. Ma to praktyczne następstwa nie tylko w badaniach dotyczących biologicznego pochodzenia, ale także dla inżynierii enzymów i przewidywania oraz zwalczania przyszłego rozwoju chorób17.
 2. Teoria ID przewiduje, że naukowcy wykryją umożliwiające zaistnienie życia przypadki zestrojenia praw i stałych fizycznych, a przypadki te okażą się argumentem dla koncepcji precyzyjnego dostrojenia, w tym koncepcji galaktycznej strefy zamieszkiwalnej. Ma to ogromne znaczenie dla tworzenia trafnych kosmologicznych modeli Wszechświata, a także wskazuje na właściwe kierunki prowadzące do owocnych „teorii wszystkiego” – teorii, które muszą uwzględniać precyzyjne dostrojenie i inne następstwa fizyki teoretycznej18.
 3. Teoria ID pomogła naukowcom zrozumieć fenomen inteligencji jako naukowej przyczyny biologicznej złożoności oraz zrozumieć wytwarzane przez inteligencję rodzaje informacji19.
 4. Teoria ID doprowadziła zarówno do eksperymentalnych, jak i teoretycznych badań nad tym, jak ograniczone są możliwości darwinowskiej ewolucji w zakresie wymagających wielu mutacji funkcjonalnych cech. Ma to oczywiście praktyczne następstwa związane ze zwalczaniem takich problemów, jak oporność na antybiotyki czy inżynieria bakterii20.
 1. Teoria ID wskazuje, że istnieją granice badań opierających się na darwinizmie. Istnienie tych granic prowadzi do tezy, zgodnie z którą darwinowskie procesy są poważnie ograniczone. Ma to praktyczne znaczenie dla użyteczności stosowania genetycznych algorytmów w rozwiązywaniu problemów. Ten konkretny przykład jest istotny, ponieważ McPeek podaje przykłady ewolucji oporności na antybiotyki, leki przeciwwirusowe i środki owadobójcze. Jak na ironię, jeden z podstawowych sposobów, w jaki naukowcy zwalczają taką oporność, opiera się na założeniu, że istnieją ograniczenia ewolucji organizmów. Gdyby nie istniały realia biologiczne – takie jak ograniczenia ewolucji – to próby zwalczania przez lekarzy oporności na antybiotyki czy leki przeciwwirusowe byłyby bezcelowe, ponieważ ewolucja zawsze mogłaby wytworzyć takie dostosowanie, że docelowy organizm stałby się odporny bez ponoszenia kosztów przystosowawczych. Tak więc to przewidywania teorii ID dotyczące istnienia granic ewolucji – a nie wiedza o darwinowskiej ewolucji – są tym, co pomaga zwalczać oporność na antybiotyki, leki antywirusowe i pestycydy21.
 2. Sposób myślenia charakterystyczny dla teoretyków projektu pomógł naukowcom trafnie zmierzyć funkcjonalną informację biologiczną, co doprowadziło do powstania takich pojęć jak złożona i wyspecyfikowana informacja czy funkcjonalna złożoność sekwencji. Pozwala nam to lepiej oszacować złożoność i zrozumieć, jakie cechy pozostają, a jakie nie leżą w zasięgu ewolucji darwinowskiej22.
 3. Teoria ID doprowadziła do tego, że naukowcy badają przypominające programy komputerowe własności DNA i genomu w nadziei na lepsze zrozumienie genetyki i pochodzenia systemów biologicznych23.
 4. Teoria ID jest paradygmatem w biologii, który pomaga naukowcom odwrócić inżynierię maszyn molekularnych, takich jak wić bakteryjna, nie tylko po to, by zrozumieć ich działanie jako maszyn, ale również po to, by zrozumieć, w jaki sposób maszynopodobne własności życia umożliwiają funkcjonowanie systemów biologicznych24.
 5. Teoria ID powoduje, że naukowcy postrzegają składniki komórki jako „zaprojektowane struktury, a nie przypadkowe, uboczne produkty neodarwinowskiej ewolucji”, co pozwala naukowcom zaproponować sprawdzalne hipotezy dotyczące przyczyn raka25.
 6. Teoria ID prowadzi do poglądu, zgodnie z którym życie jest wyposażone w uprzednio wprowadzoną informację, czyli że zostało zaprojektowane do ewolucji. Można by więc oczekiwać (co właściwie teraz się dzieje!) występowania „nie na właściwym miejscu”, genów w różnych taksonach26.
 7. Teoria ID wyjaśnia przyczynę powszechności skrajnych stopni „zbieżnej ewolucji”, w tym zbieżnej ewolucji genetycznej27.
 8. Teoria ID wyjaśnia przyczyny eksplozji bioróżnorodności (tak jak masowego wymierania) w historii życia28.
 9. Teoria ID w dość naturalny sposób naprowadziła naukowców na przewidywanie istnienia funkcji dla „śmieciowego” DNA. Tym samym koncepcja ta doprowadziła do różnego rodzaju badań poszukujących funkcji dla niekodującego „śmieciowego” DNA, co pozwala nam zrozumieć rozwój i biologię komórki29.

Choć wydaje się oczywiste, że krytyka McPeeka opiera się na poważnym niezrozumieniu tej teorii, to nie oczekujmy, że przyzna się on do błędu. McPeek zajmuje prestiżowe stanowisko na uczelni zaliczanej do Ivy League, gdzie prowadzi badania związane z biologią ewolucyjną. Nawet biorąc pod uwagę słuszność poglądów Thomasa Kuhna, McPeek nie uzna wiarygodności nowego, konkurencyjnego paradygmatu biologii. Ponadto z jego artykułu jasno wynika, że skapitulował wobec zasady NOMA, która uznaje, że – jak to ujął – „w tych sprawach nauka może jedynie milczeć, ponieważ nie możemy empirycznie dowieść istnienia Boga, tak jak jego działania czy metod”. O ile możemy nie być w stanie środkami naukowymi zidentyfikować projektanta jako Boga, to z pewnością znajdziemy w przyrodzie oznaki inteligentnego działania.

I chociaż McPeek może uważać, że niemożliwe jest naukowe sprawdzenie efektów działania inteligentnego bytu sprawczego, to jednak wielu naukowców się z nim nie zgadza. Ich liczne recenzowane publikacje przywołałem w niniejszym tekście.

Casey Luskin

Oryginał: A Positive, Testable Case for Intelligent Design, „Evolution News & Science Today” 2011, March 30 [dostęp 8 II 2023].

 

Przekład z języka angielskiego: Anna Pacia

Przekład otrzymał I nagrodę w IV edycji konkursu dla tłumaczy zorganizowanego przez Fundację En Arche

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 20.2.2023

Przypisy

 1. Treść
 2. K.J Peterson, M.R Dietrich, M.A. McPeek, MicroRNAs and Metazoan Macroevolution: Insights Into Canalization, Complexity, and the Cambrian Explosion, „BioEssays” 2009, Vol. 31, No. 7, s. 737 [736–747], https://doi.org/10.1002/bies.200900033.
 3. C. Luskin, BioEssays Article Admits Materialistic Basis of the Cambrian Explosion” is Elusive”, „Evolution News & Science Today” 2009, June 24 [dostęp: 28 XI 2022] (przyp. tłum.).
 4. Luskin w tym miejscu odsyła czytelnika do nieistniejącej obecnie zakładki na stronie prowadzonej przez McPeeka (https://www.enallagma.com/) [dostęp: 28 XI 2022) (przyp. tłum.).
 5. S.C. Meyer, Kambryjska eksplozja informacji. Świadectwa inteligentnego projektu, w: Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu, red. W.A. Dembski, M. Ruse, tłum. G. Malec, D. Sagan, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 566 [541–571].
 6. S.C. Meyer, The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories, „Proceedings of the Biological Society of Washington” 2004, Vol. 117, No. 2, s. 232 [213–239].
 7. S.C. Meyer et al. The Cambrian Explosion: Biology’s Big Bang, w: Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, „Rhetoric & Public Affairs”, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 367 [323–402].
 8. Tamże, s. 386.
 9. P. Nelson, J. Wells, Homology in Biology, w: Darwinism, Design, and Public Education, s. 316 [303–322].
 10. J. Wells, Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research, „Progress in Complexity, Information, and Design” 2004, Vol. 3.1.2 [dostęp: 28 XI 2022].
 11. Por. M.J. Behe, D.W. Snoke, Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues, „Protein Science” 2004, Vol. 13, No. 10, s. 2651–2664, https://doi.org/10.1110/ps.04802904; W.A. Dembski, Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw, tłum. Z. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021; D.D. Axe, B.W. Dixon, P. Lu, Stylus: A System for Evolutionary Experimentation Based on a Protein/Proteome Model with Non-Arbitrary Functional Constraints, „PLoS One” 2008, Vol. 3, No. 6, e2246, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002246; D.D. Axe, The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 1, s. 1–12, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.1; D.D. Axe, The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured Bacterial Populations, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 4, s. 1–10, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.4; W.A. Dembski, R.J. Marks II, Conservation of Information in Search: Measuring the Cost of Success, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics A, Systems & Humans” 2009, Vol. 39, No. 5, s. 1051–1061, https://doi.org/10.1109/TSMCA.2009.2025027; W.A. Dembski, R.J. Marks II, Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search, „Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics San Antonio”, IEEE, San Antonio 2009, s. 2647–2652, https://doi.org/10.1109/ICSMC.2009.5346119; W. Ewert, W.A. Dembski, R.J. Marks II, Evolutionary Synthesis of Nand Logic: Dissecting a Digital Organism, „Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics San Antonio”, IEEE, San Antonio 2009, s. 3047–3053, https://doi.org/10.1109/ICSMC.2009.5345941; W. Ewert et al., Efficient Per Query Information Extraction from a Hamming Oracle, Proceedings of the the 42nd Meeting of the Southeastern Symposium on System Theory, IEEE, Tyler 2010, s. 290–297; https://doi.org/10.1109/SSST.2010.5442816; D.K.Y. Chiu, T.W.H. Lui, Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns for Biomolecular Sequence Analysis, „International Journal of Fuzzy Systems” 2002, Vol. 4, No. 3, s. 766–775; K.K. Durston et al., Measuring the Functional Sequence Complexity of Proteins, „Theoretical Biology and Medical Modelling” 2007, Vol. 4, No. 47, PMID: 18062814, https://doi.org/10.1186/1742-4682-4-47; J.T. Trevors, D. Abel, Self-organization vs. Self-ordering Events in Life-origin Models, „Physics of Life Reviews” 2006, Vol. 3, No. 4, s. 211–228, https://doi.org/10.1016/j.plrev.2006.07.003; O.A. Voie, Biological Function and the Genetic Code are Interdependent, „Chaos, Solitons and Fractals” 2006, Vol. 28, No. 4, s. 1000–1004, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2005.08.146.
 12. Por. S.A. Minnich, S.C. Meyer, Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria, „Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature”, Vol. 73, eds. M.W. Collins, C.A. Brebbia, WIT Press, Rhodes 2004, s. 295–304; A.C. McIntosh, Information and Entropy – Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 4, s. 351–385; A.C. McIntosh, Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 2, s. 154–169, https://doi.org/10.2495/DNE-V4-N2-154-169.
 13. Por. D.D. Axe, Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, „Journal of Molecular Biology” 2000, Vol. 301, No. 3, s. 585–595, https://doi.org/10.1006/jmbi.2000.3997; D.D. Axe, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, „Journal of Molecular Biology” 2004, Vol. 341, No. 5, 1295–1315, https://doi.org/10.1016/j.jmb.2004.06.058; A.K. Gauger et al. Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 2, s. 1–9, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.2.
 14. Por. S.C. Meyer, Kambryjska eksplozja informacji, s. 541–571; W.E. Lönnig, Dynamic Genomes, Morphological Stasis, and the Origin of Irreducible Complexity, w: Dynamical Genetics, eds. V. Parisi, V. De Fonzo, F. Aluffi-Pentini, Research Signpost, Kerala, India 2004, s. 101–119; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385; A.C. McIntosh, Evidence of Design in Bird, s. 154–169.
 15. Por. J.A. Davison, A Prescribed Evolutionary Hypothesis, „Rivista di Biologia/Biology Forum” 2005, Vol. 98, No. 1, s. 155–166 [dostęp: 28 XII 2022]; P. Nelson, J. Wells, Homology in Biology, s. 303–322; W.E. Lönnig, Dynamic Genomes, s. 101–119; M.Y. Sherman, Universal Genome in the Origin of Metazoa: Thoughts About Evolution, „Cell Cycle” 2007, Vol. 6, No. 15, s. 1873–1877; https://doi.org/10.4161/cc.6.15.4557.
 16. Por. R. Sternberg, On the Roles of Repetitive DNA Elements in the Context of a Unified Genomic-Epigenetic System, „Annals of the New York Academy of Science” 2002, Vol. 981, No. 1, s. 154–188, https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2002.tb04917.x; R. Sternberg, J.A. Shapiro, How Repeated Retroelements Format Genome Function, „Cytogenetic and Genome Research” 2005, Vol. 110, No. 1–4, s. 108–116, https://doi.org/10.1159/000084942; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385.
 17. Por. D.D. Axe, Estimating the Prevalence, s. 1–24; tenże, Extreme Functional Sensitivity, s. 585–595; tenże, The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, s. 1–12; tenże, The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured Bacterial Populations, s. 1–10.
 18. Por. G. Gonzalez, D. Brownlee, P.D. Ward, Życie w nieprzyjaznym Wszechświecie, tłum. Z. Loska, „Świat Nauki” 2001, nr 12, s. 44–51; D. Halsmer et al., The Coherence of an Engineered World, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 1, s. 42–65, https://doi.org/10.2495/DNE-V4-N1-42-65.
 19. Por. S.C. Meyer, The Origin of Biological Information, s. 213–239; W.A. Dembski, Wnioskowanie o projekcie; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385.
 20. Por. M.J. Behe, D. Snoke, Simulating Evolution by Gene Duplication, s. 2651–2664; A.K Gauger et al., Reductive Evolution Can Prevent Populations, s. 1–9.
 21. Por. W.A. Dembski, R.J. Marks II, Conservation of Information in Search, s. 1051–1061; ciż, Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason, s. 2647–2652; W. Ewert, W.A. Dembski, R.J. Marks II, Evolutionary Synthesis of Nand Logic, s. 3047–3053; D.D. Axe, B.W. Dixon, P. Lu., Stylus, e2246; D.D. Axe, The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, s. 1–12; tenże, The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured Bacterial Populations, s. 1–10; S.C. Meyer, The Origin of Biological Information, s. 213–239; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385.
 22. Por. S.C. Meyer, The Origin of Biological Information, s. 213–239; K.K. Durston et al., Measuring the Functional Sequence Complexity of Proteins, PMID: 18062814; D.K.Y. Chiu, T.W.H. Lui, Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns, s. 766–775.
 23. Por. R. Sternberg, DNA Codes and Information: Formal Structures and Relational Causes, „Acta Biotheoretica” 2008, Vol. 56, No. 3, s. 205–232, https://doi.org/10.1007/s10441-008-9049-6; O.A. Voie, Biological Function, s. 1000–1004; D.L. Abel, J.T. Trevors, Self-Organization vs. Self-Ordering Events, s. 211–228, https://doi.org/10.1016/j.plrev.2006.07.003.
 24. Por. S.A. Minnich, S.C. Meyer, Genetic Analysis of Coordinate Flagellar, s. 295–304; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385.
 25. Por. J. Wells, Do Centrioles Generate Polar Ejection Force?, „Rivista di Biologia/Biology Forum” 2005, Vol. 98, s. 71–95 [dostęp: 28 XI 2022].
 26. Por. M.Y. Sherman, Universal Genome in the Origin of Metazoa, s. 1873–1877; A.D.G. de Roos, Origins of Introns Based on the Definition of Exon Modules and Their Conserved Interfaces, „Bioinformatics” 2005, Vol. 21, No. 1, s. 2–9, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bth475; tenże, Conserved Intron Positions in Ancient Protein Modules, „Biology Direct” 2007, Vol. 2, numer artykułu: 7, https://doi.org/10.1186/1745-6150-2-7; tenże, The Origin of the Eukaryotic Cell Based on Conservation of Existing Interfaces, „Artificial Life” 2006, Vol. 12, No. 4, s. 513–523, https://doi.org/10.1162/artl.2006.12.4.513.
 27. Por. W.E. Lönnig, Dynamic Genomes, Morphological Stasis, s. 101–119; P. Nelson, J. Wells, Homology in Biology, s. 303–322; J.A. Davison, A Prescribed Evolutionary Hypothesis, s. 155–166.
 28. Por. W.E. Lönnig, Dynamic Genomes, Morphological Stasis, s. 101–119; S.C. Meyer, The Origin of Biological Information, s. 213–239; S.C. Meyer et al., The Cambrian Explosion, s. 323–402.
 29. Por. J. Wells, Using Intelligent Design Theory; A.C. McIntosh, Information and Entropy, s. 351–385.

Literatura:

 1. Abel D.L., Trevors J.T., Self-Organization vs. Self-Ordering Events in Life-Origin Models, „Physics of Life Reviews” 2006, Vol. 3, No. 4, s. 211–228, https://doi.org/10.1016/j.plrev.2006.07.003.
 2. Axe D.D., Dixon B.W., Lu P., Stylus: A System for Evolutionary Experimentation Based on a Protein/Proteome Model with Non-Arbitrary Functional Constraints, „PLoS One” 2008, Vol. 3, No. 6, e2246, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002246.
 3. Axe D.D., Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, „Journal of Molecular Biology” 2004, Vol. 341, No. 5, 1295–1315, https://doi.org/10.1016/j.jmb.2004.06.058.
 4. Axe D.D., Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors, „Journal of Molecular Biology” 2000, Vol. 301, No. 3, s. 585–595, https://doi.org/1006/jmbi.2000.3997.
 5. Axe D.D., The Case Against a Darwinian Origin of Protein Folds, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 1, s. 1–12, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.1.
 6. Axe D.D., The Limits of Complex Adaptation: An Analysis Based on a Simple Model of Structured Bacterial Populations, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 4, s. 1–10, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.4.
 7. Behe M.J., Snoke D.W., Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues, „Protein Science” 2004, Vol. 13, No. 10, s. 2651–2664, https://doi.org/10.1110/ps.04802904.
 8. Chiu D.K.Y., Lui T.W.H., Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns for Biomolecular Sequence Analysis, „International Journal of Fuzzy Systems” 2002, Vol. 4, No. 3, s. 766–775.
 9. Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, „Rhetoric & Public Affairs”, Michigan State University Press, East Lansing 2003.
 10. Davison J.A., A Prescribed Evolutionary Hypothesis, „Rivista di Biologia/Biology Forum” 2005, Vol. 98, No. 1, s. 155–166 [dostęp: 28 XII 2022].
 11. Dembski W.A., Marks II R.J., Bernoulli’s Principle of Insufficient Reason and Conservation of Information in Computer Search, „Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics San Antonio”, IEEE, San Antonio 2009, s. 2647–2652, https://doi.org/1109/ICSMC.2009.5346119.
 12. Dembski W.A., Marks II R.J., Conservation of Information in Search: Measuring the Cost of Success, „IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics A, Systems & Humans” 2009, Vol. 39, No. 5, s. 1051–1061, https://doi.org/1109/TSMCA.2009.2025027.
 13. Dembski W.A., Wnioskowanie o projekcie. Wykluczenie przypadku metodą małych prawdopodobieństw, tłum. Kościuk, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021.
 14. Durston K.K. et al., Measuring the Functional Sequence Complexity of Proteins, „Theoretical Biology and Medical Modelling” 2007, Vol. 4, No. 47, PMID: 18062814, https://doi.org/1186/1742-4682-4-47.
 15. Dynamical Genetics, eds. V. Parisi, V. De Fonzo, F. Aluffi-Pentini, Research Signpost, Kerala, India 2004.
 16. Ewert W. et al., Efficient Per Query Information Extraction from a Hamming Oracle, Proceedings of the the 42nd Meeting of the Southeastern Symposium on System Theory, IEEE, Tyler 2010, s. 290–297, https://doi.org/1109/SSST.2010.5442816.
 17. Ewert W., Dembski W.A., Marks II R.J., Evolutionary Synthesis of Nand Logic: Dissecting a Digital Organism, „Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics San Antonio”, IEEE, San Antonio 2009, s. 3047–3053, https://doi.org/1109/ICSMC.2009.5345941.
 18. Gauger A.K. et al., Reductive Evolution Can Prevent Populations from Taking Simple Adaptive Paths to High Fitness, „Bio-Complexity” 2010, Vol. 2, s. 1–9, https://doi.org/10.5048/BIO-C.2010.2.
 19. Gonzalez G., Brownlee D., Ward P.D., Życie w nieprzyjaznym Wszechświecie, tłum. Z. Loska, „Świat Nauki” 2001, nr 12, s. 44–51.
 20. Halsmer D. et al., The Coherence of an Engineered World, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 1, s. 42–65, https://doi.org/10.2495/DNE-V4-N1-42-65.
 21. Lönnig W.E., Dynamic Genomes, Morphological Stasis, and the Origin of Irreducible Complexity, w: Dynamical Genetics, eds. V. Parisi, V. De Fonzo, F. Aluffi-Pentini, Research Signpost, Kerala, India 2004, s. 101–119.
 22. Luskin C., BioEssays Article Admits Materialistic Basis of the Cambrian Explosion” is Elusive”, „Evolution News & Science Today” 2009, June 24 [dostęp: 28 XI 2022].
 23. McIntosh A.C., Evidence of Design in Bird Feathers and Avian Respiration, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 2, s. 154–169, https://doi.org/2495/DNE-V4-N2-154-169.
 24. McIntosh A.C., Information and Entropy – Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems?, „International Journal of Design & Nature and Ecodynamics” 2009, Vol. 4, No. 4, s. 351–385.
 25. Meyer S.C. et al. The Cambrian Explosion: Biology’s Big Bang, w: Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, „Rhetoric & Public Affairs”, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 323–402.
 26. Meyer S.C., Kambryjska eksplozja informacji. Świadectwa inteligentnego projektu, w: Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu, red. W.A. Dembski, M. Ruse, tłum. G. Malec, D. Sagan, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2022, s. 541–571.
 27. Meyer S.C., The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories, „Proceedings of the Biological Society of Washington” 2004, Vol. 117, No. 2, s. 213–239.
 28. Minnich S.A., Meyer S.C., Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits in Pathogenic Bacteria, „Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature”, Vol. 73, eds. M.W. Collins, C.A. Brebbia, WIT Press, Rhodes 2004, s. 295–304.
 29. Nelson P., Wells J., Homology in Biology, w: Darwinism, Design, and Public Education, eds. J.A. Campbell, S.C. Meyer, „Rhetoric & Public Affairs”, Michigan State University Press, East Lansing 2003, s. 303–322.
 30. Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu, tłum. G. Malec, D. Sagan, red. W.A. Dembski, M. Ruse, „Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa
 31. Peterson K.J., Dietrich M.R., McPeek M.A., MicroRNAs and Metazoan Macroevolution: Insights Into Canalization, Complexity, and the Cambrian Explosion, „BioEssays” 2009, Vol. 31, No. 7, s. 737 [736–747], https://doi.org/10.1002/bies.200900033.
 32. de Roos A.D.G., Conserved Intron Positions in Ancient Protein Modules, „Biology Direct” 2007, Vol. 2, numer artykułu: 7, https://doi.org/10.1186/1745-6150-2-7.
 33. de Roos A.D.G., Origins of Introns Based on the Definition of Exon Modules and Their Conserved Interfaces, „Bioinformatics” 2005, Vol. 21, No. 1, s. 2–9, https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bth475.
 34. de Roos A.D.G., The Origin of the Eukaryotic Cell Based on Conservation of Existing Interfaces, „Artificial Life” 2006, Vol. 12, No. 4, s. 513–523, https://doi.org/10.1162/artl.2006.12.4.513.
 35. Sherman M.Y., Universal Genome in the Origin of Metazoa: Thoughts About Evolution, „Cell Cycle” 2007, Vol. 6, No. 15, s. 1873–1877, https://doi.org/10.4161/cc.6.15.4557.
 36. Sternberg R., DNA Codes and Information: Formal Structures and Relational Causes, „Acta Biotheoretica” 2008, Vol. 56, No. 3, s. 205–232, https://doi.org/10.1007/s10441-008-9049-6.
 37. Sternberg R., On the Roles of Repetitive DNA Elements in the Context of a Unified Genomic-Epigenetic System, „Annals of the New York Academy of Science” 2002, Vol. 981, No. 1, s. 154–188, https://doi.org/1111/j.1749-6632.2002.tb04917.x.
 38. Sternberg R., Shapiro J.A., How Repeated Retroelements Format Genome Function, „Cytogenetic and Genome Research” 2005, Vol. 110, No. 1–4, s. 108–116, https://doi.org/10.1159/000084942.
 39. Trevors J.T., Abel D., Self-organization vs. Self-ordering Events in Life-origin Models, „Physics of Life Reviews” 2006, Vol. 3, No. 4, s. 211–228, https://doi.org/10.1016/j.plrev.2006.07.003.
 40. Voie O.A., Biological Function and the Genetic Code are Interdependent, „Chaos, Solitons and Fractals” 2006, Vol. 28, No. 4, s. 1000–1004, https://doi.org/10.1016/j.chaos.2005.08.146.
 41. Wells J., Do Centrioles Generate Polar Ejection Force?, „Rivista di Biologia/Biology Forum” 2005, Vol. 98, s. 71–95 [dostęp: 28 XI 2022].
 42. Wells J., Using Intelligent Design Theory to Guide Scientific Research, „Progress in Complexity, Information, and Design” 2004, 3.1.2 [dostęp: 28 XI 2022].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi