Enzymy mikroorganizmów w walce z tworzywami sztucznymiCzas czytania: 10 min

Bartosz Bagrowski

2021-07-18
Enzymy mikroorganizmów w walce z tworzywami sztucznymi<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">10</span> min </span>

Ziemia jest planetą bardzo dobrze przystosowaną do życia, bowiem posiada szereg właściwości umożliwiających przetrwanie oraz przeprowadzanie wszystkich procesów życiowych, a do tego – na co zwracają uwagę autorzy książki Wyjątkowa planeta – sprzyja rozwojowi nauki1. Choć stałe parametry umożliwiające życie są relatywnie stabilne, to jednak nasze środowisko naturalne cały czas ulega przekształceniom, które zachodzą nie tylko na skutek działania procesów przyrodniczych, ale także działalności człowieka (zmiany antropogeniczne), szczególnie takiej, która jest związana z urbanizacją oraz globalizacją. Różnorakie odpady lub szkodliwe produkty chemiczne były na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powodem takich szkodliwych zjawisk jak kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog czy efekt cieplarniany, który odpowiada za globalne ocieplenie klimatu2. (Należy tutaj przyznać, że w nauce nie ma zgody na to, jaki jest wpływ człowieka na środowisko). Aktualnie jednym z palących problemów środowiskowych, na który najczęściej zwraca się uwagę w ekologii i biogeografii, jest nadmiar odpadów składających się z tworzyw sztucznych, nazywanych również plastikiem.

 

Czym jest plastik?

Tworzywa sztuczne to – najogólniej rzecz ujmując – materiały składające się z polimerów syntetycznych, często z dodatkiem materiałów modyfikujących. Polimery to substancje chemiczne o dużej masie cząsteczkowej, składające się z wielokrotnie powtórzonych jednostek nazywanych merami – najprostszych, jakie da się wyróżnić, stale powtarzających się fragmentów cząsteczki3. Polimery występujące naturalnie w przyrodzie nazywane są biopolimerami, a są to m.in. celuloza (nierozgałęziony polisacharyd zbudowany z 3000–14 000 cząsteczek D-glukozy – materiał budulcowy ściany komórkowej wielu gatunków roślin oraz niektórych bakterii i grzybów), czy glikogen (polisacharyd zbudowany z około 100 000 połączonych reszt D-glukozy – materiał zapasowy w mięśniach poprzecznie prążkowanych oraz w wątrobie, np. u ludzi)4. Natomiast polimery syntetyczne to tworzywa, które w sposób sztuczny są w całości otrzymywane ze związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej, nazywanych monomerami. Jednymi z najbardziej powszechnych polimerów syntetycznych są: polipropylen PP (polimer propylenu – propenu; wykorzystywany do produkcji m.in. jednorazowych strzykawek, naczyń laboratoryjnych, zderzaków samochodowych czy zabawek), polietylen PE (polimer etylenu – etenu; wykorzystywany w produkcji m.in. folii, pojemników czy nakrętek do butelek PET), polistyren PS (polimer styrenu – winylobenzenu; wykorzystywany do produkcji m.in. sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów oraz styropianu), polichlorek winylu PVC (polimer chlorku winylu; wykorzystywany w produkcji m.in. rur PVC, płyt gramofonowych czy strzykawek, cewników, sond i drenów) oraz politereftalan etylenu PET (polimer kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego; wykorzystywany głównie w produkcji butelek do napojów bezalkoholowych)5. Zaletą tworzyw sztucznych jest łatwość przetwórstwa oraz niskie koszty obróbki i wykonywania licznych serii wyrobów w porównaniu do innych grup materiałów. Wspomniane cechy są głównymi powodami tak szerokiego i intensywnego rozwoju przemysłu tworzyw polimerowych. Surowce, jakimi są polimery syntetyczne, pozwalają także na wielokrotne wykorzystanie ich do produkcji różnego rodzaju materiałów i wyrobów, bowiem pozwalają na recykling6. Odzysk i recykling takich materiałów, jak szkło, papier, tworzywa sztuczne czy metale, ma na celu ograniczenie składowania odpadów oraz maksymalne wykorzystanie danego surowca. Problem pojawia się wtedy, kiedy tworzywa sztuczne trafiają na wysypiska odpadów lub do innego rodzaju składowisk, gdyż ich rozkład w środowisku naturalnym trwa kilkaset lat7.

 

Tworzywa sztuczne jako zanieczyszczenie środowiska

Intensywna produkcja kolejnych opakowań z PE czy butelek z PET przy jednoczesnym rażącym zaniedbywaniu segregacji odpadów jest powodem znacznego i nieustannie postępującego zanieczyszczania środowiska. Zanieczyszczenie naszej planety plastikiem jest tak wysokie, że w 2009 roku odkryto jego ślady nawet w rdzeniu lodowym na Antarktydzie, choć kontynent ten nie jest zamieszkiwany przez człowieka8. Ponadto zwraca się także uwagę na szkodliwość mikroplastiku, czyli drobnych cząstek tworzyw sztucznych pochodzących z rozpadu większych materiałów polimerowych (np. fabryczna obróbka PET, butelkowanie wody czy ścieranie się opon samochodu w trakcie jazdy) lub będących składnikami różnorakich środków (np. peelingów czy środków czyszczących). Mikroplastik jest aktualnie obecny w niemal każdym naturalnym zbiorniku wodnym na Ziemi, a często przez układ pokarmowy trafia do organizmów zwierzęcych, a nawet do organizmu człowieka9. W ten sposób odpady z syntetycznych tworzyw polimerowych nie tylko zanieczyszczają całą planetę, ale również żywe organizmy, stając się zagrożeniem nie tylko dla środowiska, ale i dla życia10.

 

Jak pozbyć się nadmiaru plastiku?

Narastający problem zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi indukuje potrzebę znajdowania rozwiązań technologicznych oraz systemowych, aby zaradzić wspomnianemu problemowi. Jednym z najważniejszych elementów dbałości o środowisko pod tym względem jest recykling odpadów, aczkolwiek współczesna nauka nieustannie bada kolejne rozwiązania, które w choć niewielkim stopniu będą mogły zredukować ilość odpadów polimerowych w środowisku naturalnym. Niedawno na łamach specjalnego numeru „Science” poświęconego problemowi gospodarki polimerowymi odpadami ukazał się artykuł zatytułowany Achieving a Circular Bioeconomy for Plastics [Osiągnięcie zamkniętego obiegu bioekonomicznego dla plastiku] autorstwa Sarhy Kakadellis i Glorii Rozety. Autorki zwracają uwagę, że w efektywnym gospodarowaniu odpadami należy zintegrować podejście techniczne, chemiczne oraz biologiczne w taki sposób, aby produkowane tworzywa sztuczne były biodegradowalne, czyli złożone ze związków organicznych i podatne na biochemiczny rozkład przez saprobionty (np. bakterie, grzyby czy protisty) na prostsze związki nieorganiczne. W ten sposób takie biotworzywa, np. Bio-PET, mogą zwracać węgiel i niektóre składniki odżywcze do gleby. Autorki zauważają jednak, że szczególną wagę należy przywiązywać do odzysku i recyklingu11.

 

Zjadacze plastiku

W tym samym numerze „Science” ukazał się również bardzo ważny artykuł zatytułowany The Plastic Eaters [Zjadacze plastiku] autorstwa Warrena Cornwalla. Autor prezentuje aktualny stan wiedzy na temat mikroorganizmów, które mogą utylizować tworzywa sztuczne. Drobnoustroje żywiące się plastikiem były już przedmiotem licznych badań oraz stanowią podstawę do opracowywania nowych linii tworzyw biodegradowalnych12. W badaniach nad redukcją plastikowych odpadów skupiano się nie tylko na drobnoustrojach, ale również na większych organizmach, a konkretnie na niektórych gatunkach chrząszczy. Zaobserwowano bowiem, że przedstawiciele chrząszczy z gatunków Zophobas atratus oraz Tenebrio molitor żywią się polistyrenem (PS) oraz polietylenem (PE)13. Czynią to jednak we współpracy m.in. z bakteriami ze szczepu Pseudomonas oraz innymi przedstawicielami mikrobiomu14. Cornwall w swoim artykule skupia się nie tyle na uwarunkowaniach drobnoustrojów trawiących plastik, ale na enzymach, którymi się posługują w tym procesie. Uczony spekuluje, że odpowiednia laboratoryjna modyfikacja tych enzymów może pozwolić na kontrolowany i przyspieszony biologiczny rozkład polimerów syntetycznych15. W artykule zatytułowanym Could Plastic-eating Microbes Take a Bite Out of the Recycling Problem? [Czy mikroby żywiące się plastikiem mogą rozwiązać problem recyklingu?], opublikowanym równolegle na portalu „Science”, Cornwall proponuje wykorzystanie enzymów rozkładających PET jako wspomagania recyklingu. Enzymy te miałyby pomagać rozkładać polimery do monomerów, aby następnie mogły one ponownie zostać poddane reakcjom polimeryzacji16.

Cornwall zauważa jednak, że istnieje wiele konkurencyjnych propozycji przeprowadzania procesu recyklingu. Najistotniejszym jednak aspektem w tej kwestii jest redukcja plastikowych odpadów, a cel ten osiąga się zarówno dzięki konwencjonalnemu recyklingowi, wytwarzaniu tworzyw biodegradowalnych, jak i recyklingowi wspomaganemu enzymatycznie. Prezentowane odkrycia są jednak kolejnym ważnym krokiem w kierunku redukcji nadmiaru tworzyw sztucznych, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2021

Przypisy

 1. Por. B. Bagrowski, Książka „Wyjątkowa planeta” – czyli nowe spojrzenie na ideę precyzyjnego dostrojenia, „W Poszukiwaniu Projektu” 13.01.2021 [dostęp 15 VII 2021]; G. Sewell, Sześć najważniejszych świadectw na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. A. Nehring-Rupińska, „W Poszukiwaniu Projektu” 12.03.2021 [dostęp 15 VII 2021].
 2. Por. B.K. Bakuła, Skutki zanieczyszczenia powietrza – efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, „Profesor.pl – serwis edukacyjny” 2012 [dostęp 15 VII 2021]; Zanieczyszczenia powietrza, „Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki” [dostęp 15 VII 2021].
 3. Por. B. Gawdzik, Polimery – czyli wszystko, co nas otacza…, „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Chemii” [dostęp 15 VII 2021].
 4. Por. A. Sionkowska, K. Lewandowska, Biopolimery, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika” 2016 [dostęp 15 VII 2021]; J. Kowalski, J. Kowalska, Struktura polimerów i biopolimerów, „Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii” [dostęp 15 VII 2021].
 5. Por. M.A.R. Saat et al., Mechanical Properties of PE-PET-PS-PP Blend Produced by High Shear Mixing, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 10, s. 676–679 [dostęp 15 VII 2021]; Recycled Plastic Materials, „CT Polymers” [dostęp 15 VII 2021]; Różnica między PE/PP/PS/PVC/PET, „Litai Machinery” 2018 [dostęp 15 VII 2021]; Rodzaje tworzyw sztucznych, „Plastics Europe” [dostęp 15 VII 2021].
 6. Por. J. Kijeński, Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. I. Nie ma odwortu od „plastików”, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 1-2, s. 725–738 [dostęp 15 VII 2021]; J. Kijeński, Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. II. Powrót do monomerów, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 11-12, s. 740–750 [dostęp 15 VII 2021].
 7. Por. I. Stachurek, Problemy z biodegradacją tworzyw sztucznych w środowisku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2012, t. 1, nr 8, s. 74–108 [dostęp 15 VII 2021].
 8. Por. G. Readfearn, Microplastics Found for First Time in Antarctic Ice Where Krill Source Food, „The Guardian” 2020 [dostęp 15 VII 2021]; Plastik w lodzie pobranym na Antarktydzie i skomplikowany recykling produktów, „Outriders” 2020 [dostęp 15 VII 2021].
 9. Por. A.L. Andrady, The Plastic in Microplastics: A Review, „Marine Pollution Bulletin” 2017, Vol. 119, No. 1, s. 12-22 [dostęp 15 VII 2021]; D. Rembisz, Mikroplastiki – mały wielki problem, „Kwartalnik Chemiczny – Prawo i Wiedza” 2019, No. 1, s. 28-30 [dostęp 15 VII 2021]; J. Sochaczewski, Plastik codziennie trafia prosto do naszego żołądka. Pierwsze takie badanie w historii, „National Geographic Polska” 2021 [dostęp 15 VII 2021]; X.Z. Lim, Microplastics are Everywhere – But Are They Harmful?, „Nature News Feature” 2021, Vol. 593, s. 22-25 [dostęp 15 VII 2021].
 10. Por. J. Zalasiewicz et al., The Geological Cycle of Plastics and Their Use As a Stratigraphic Indicator of the Anthropocene, „Anthropocene” 2016, Vol. 13, s. 4–17; R. Geyer, J.R. Jambeck, K.L. Law, Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made, „Science Advances” 2017, Vol. 3, No. 7, e1700782 [dostęp 15 VII 2021]; F. Galgani et al., Are Litter, Plastic and Microplastic Quantities Increasing in the Ocean?, „Microplastics and Nanoplastics” 2021, Vol. 1, No. 2 [dostęp 15 VII 2021].
 11. Por. S. Kakadellis, G. Roseto, Achieving a Circular Bioeconomy for Plastics, „Science” 2021, Vol. 373, No. 6550, s. 49–50 [dostęp 15 VII 2021].
 12. Por. M. Behrendt, PETstop: mikroorganizmy na wojnie z plastikiem, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu” 2020 [dostęp 15 VII 2021]; Biodegradacja plastiku za pomocą mikroorganizmów, „Laboratoria.net” [dostęp 15 VII 2021].
 13. Por. E. Tsochatzis et al., Polysterene Biodegradation by Tenebrio molitor Larvae: Identification of Generated Substances Using a GC-MS Untargeted Screening Method, „Polymers” 2020, Vol. 13, No. 17 [dostęp 15 VII 2021]; Y. Yang, J. Wang, M. Xia, Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-eating Superworms Zophobas atratus, „Science of The Total Environment” 2020, Vol. 708, No. 135233; A.M. Brandon et al., Biodegradation of Polyethylene and Plastic Mixtures in Mealworms (Larvae of Tenebrio molitor) and Effects in the Gut Microbiome, „Environmental Science & Technology” 2018, Vol. 52, No. 11, s. 6526-6533 [dostęp 15 VII 2021].
 14. Por. A.K. Urbanek et al., A Comprehensive Assesment of Microbiome Diversity in Tenebrio molitor Fed With Polystyrene Waste, „Environmental Pollution” 2020, Vol. 262, No. 114281 [dostęp 15 VII 2021]; H.R. Kim et al., Biodegradation of Polystyrene by Pseudomonas sp. Isolated From the Gut of Superworms (Larvae of Zophobas atratus), „Environmental Science & Technology” 2020, Vol. 54, No. 11, s. 6987–6996 [dostęp 15 VII 2021].
 15. Por. W. Cornwall, The Plastic Eaters, „Science” 2021, Vol. 373, No. 6550, s. 36–39.
 16. Por. W. Cornwall, Could Plastic-eating Microbes Take a Bite Out of the Recycling Problem?, „ScienceMag” 2021 [dostęp 15 VII 2021].

Literatura:

 1. Andrady A.L., The Plastic in Microplastics: A Review, „Marine Pollution Bulletin” 2017, Vol. 119, No. 1, s. 12–22 [dostęp 15 VII 2021].
 2. Bagrowski B., Książka „Wyjątkowa planeta” – czyli nowe spojrzenie na ideę precyzyjnego dostrojenia, „W Poszukiwaniu Projektu” 13.01.2021 [dostęp 15 VII 2021].
 3. Bakuła B.K., Skutki zanieczyszczenia powietrza – efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, „Profesor.pl – serwis edukacyjny” 2012 [dostęp 15 VII 2021].
 4. Behrendt M., PETstop: mikroorganizmy na wojnie z plastikiem, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu” 2020 [dostęp 15 VII 2021].
 5. Biodegradacja plastiku za pomocą mikroorganizmów, „Laboratoria.net” [dostęp 15 VII 2021].
 6. Brandon A.M. et al., Biodegradation of Polyethylene and Plastic Mixtures in Mealworms (Larvae of Tenebrio molitor) and Effects in the Gut Microbiome, „Environmental Science & Technology” 2018, Vol. 52, No. 11, s. 6526-6533 [dostęp 15 VII 2021].
 7. Cornwall W., Could Plastic-eating Microbes Take a Bite Out of the Recycling Problem?, „ScienceMag” 2021 [dostęp 15 VII 2021].
 8. Cornwall W., The Plastic Eaters, „Science” 2021, Vol. 373, No. 6550, s. 36–
 9. Galgani F. et al., Are Litter, Plastic and Microplastic Quantities Increasing in the Ocean?, „Microplastics and Nanoplastics” 2021, Vol. 1, No. 2 [dostęp 15 VII 2021].
 10. Gawdzik B., Polimery – czyli wszystko, co nas otacza…, „Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Chemii” [dostęp 15 VII 2021].
 11. Geyer R., Jambeck J.R., Law K.L., Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made, „Science Advances” 2017, Vol. 3, No. 7, e1700782 [dostęp 15 VII 2021].
 12. Kakadellis S., Roseto G., Achieving a Circular Bioeconomy for Plastics, „Science” 2021, Vol. 373, No. 6550, s. 49–50 [dostęp 15 VII 2021].
 13. Kijeński J., Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. Cz. I. Nie ma odwortu od „plastików”, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 1-2, s. 725–738 [dostęp 15 VII 2021].
 14. Kijeński J., Tworzywa polimerowe w zrównoważonym rozwoju – od potrzeby użycia do potrzeby zużycia. II. Powrót do monomerów, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 11-12, s. 740–750 [dostęp 15 VII 2021].
 15. Kim H.R. et al., Biodegradation of Polystyrene by Pseudomonas sp. Isolated From the Gut of Superworms (Larvae of Zophobas atratus), „Environmental Science & Technology” 2020, Vol. 54, No. 11, s. 6987–6996 [dostęp 15 VII 2021].
 16. Kowalski J., Kowalska J., Struktura polimerów i biopolimerów, „Uniwersytet Warszawski – Wydział Chemii” [dostęp 15 VII 2021].
 17. Lim X.Z., Microplastics are Everywhere – But Are They Harmful?, „Nature News Feature” 2021, Vol. 593, s. 22–25 [dostęp 15 VII 2021].
 18. Plastik w lodzie pobranym na Antarktydzie i skomplikowany recykling produktów, „Outriders” 2020 [dostęp 15 VII 2021].
 19. Readfearn G., Microplastics Found for First Time in Antarctic Ice Where Krill Source Food, „The Guardian” 2020 [dostęp 15 VII 2021].
 20. Recycled Plastic Materials, „CT Polymers” [dostęp 15 VII 2021].
 21. Rembisz D., Mikroplastiki – mały wielki problem, „Kwartalnik Chemiczny – Prawo i Wiedza” 2019, No. 1, s. 28–30 [dostęp 15 VII 2021].
 22. Rodzaje tworzyw sztucznych, „Plastics Europe” [dostęp 15 VII 2021].
 23. Różnica między PE/PP/PS/PVC/PET, „Litai Machinery” 2018 [dostęp 15 VII 2021].
 24. Saat M.A.R. et al., Mechanical Properties of PE-PET-PS-PP Blend Produced by High Shear Mixing, „Polimery – Journal on Chemistry, Technology and Polymer Processing” 2019, Vol. 64, No. 10, s. 676–679 [dostęp 15 VII 2021].
 25. Sewell G., Sześć najważniejszych świadectw na rzecz teorii inteligentnego projektu, tłum. A. Nehring-Rupińska, „W Poszukiwaniu Projektu” 12.03.2021 [dostęp 15 VII 2021].
 26. Sionkowska A., Lewandowska K., Biopolimery, „Uniwersytet Mikołaja Kopernika” 2016 [dostęp 15 VII 2021].
 27. Sochaczewski J., Plastik codziennie trafia prosto do naszego żołądka. Pierwsze takie badanie w historii, „National Geographic Polska” 2021 [dostęp 15 VII 2021].
 28. Stachurek I., Problemy z biodegradacją tworzyw sztucznych w środowisku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2012, t. 1, nr 8, s. 74–108 [dostęp 15 VII 2021].
 29. Tsochatzis E. et al., Polysterene Biodegradation by Tenebrio molitor Larvae: Identification of Generated Substances Using a GC-MS Untargeted Screening Method, „Polymers” 2020, Vol. 13, No. 17 [dostęp 15 VII 2021].
 30. Urbanek A.K. et al., A Comprehensive Assesment of Microbiome Diversity in Tenebrio molitor Fed With Polystyrene Waste, „Environmental Pollution” 2020, Vol. 262, No. 114281 [dostęp 15 VII 2021].
 31. Yang Y., Wang J., Xia M., Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-eating Superworms Zophobas atratus, „Science of The Total Environment” 2020, Vol. 708, No. 135233.
 32. Zalasiewicz J. et al., The Geological Cycle of Plastics and Their Use As a Stratigraphic Indicator of the Anthropocene, „Anthropocene” 2016, Vol. 13, s. 4–
 33. Zanieczyszczenia powietrza, „Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki” [dostęp 15 VII 2021].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi