Grzegorz Malec

Grzegorz Malec

Napisał pracę licencjacką Ewolucja stanowiska Karola Darwina wobec religii (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski) oraz pracę magisterską Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski). Napisał także pracę licencjacką na kierunku bezpieczeństwo narodowe Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń naturalnych w gminie Zielona Góra (promotor: dr hab. inż. Andrzej Gałecki, prof. UZ).

W 2017 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Spory o plagiat darwinowskiej teorii ewolucji (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski).

Od 2013 roku pełnił również funkcję Przewodniczącego Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”. Jest autorem kilkunastu artykułów, kilku drobnych publikacji i recenzji. Przetłumaczył m.in. teksty znanych XIX-wiecznych przyrodników (Edwarda Blytha, Patricka Matthew i Alfreda Russela Wallace’a). Na swoim koncie ma wygłoszone referaty na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, a także czynny udział w spotkaniach Zielonogórskiej Grupy Lokalnej „Nauka a Religia”. Interesuje się filozofią nauki, historią nauki (szczególnie historią ewolucjonizmu), sporem ewolucjonizmu z kreacjonizmem i teorią inteligentnego projektu.