Czy drożdże mogą być zdolne do fotosyntezy?Czas czytania: 9 min

Bartosz Bagrowski

2023-06-18
Czy drożdże mogą być zdolne do fotosyntezy?<span class="wtr-time-wrap after-title">Czas czytania: <span class="wtr-time-number">9</span> min </span>

Wieści ze świata nauki to cykl tekstów skupiających się na najnowszych doniesieniach naukowo-badawczych z różnorodnych dziedzin. W tekstach tych omawiane są bieżące artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także ich znaczenie dla stanu współczesnej wiedzy. Powszechnie znana jest sentencja autorstwa Newtona, zgodnie z którą to, „co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Celem tekstów publikowanych w tym dziale jest przybliżenie czytelnikom właśnie tych kropelek.

 

 

Drożdże to jednokomórkowe organizmy posiadające jądro komórkowe. Zaliczane są do królestwa grzybów. Rozmnażają się bezpłciowo przez pączkowanie. Drożdże dzielą się na workowce oraz podstawczaki, a wszystkich gatunków jest około 15001. Do najbardziej znanych workowców należy gatunek Saccharomyces cerevisiae, którego szczepy wykorzystywane są między innymi w przemyśle piekarniczym, piwowarskim, winiarskim, gorzelniczym, a także w lecznictwie oraz kosmetologii2.

 

Działanie drożdży oraz proces fermentacji

Drożdże pozyskują energię dzięki fermentacji węglowodanów, zarówno cukrów prostych, jak i skrobi. Fermentacja jest enzymatycznym procesem przemian związków organicznych w warunkach beztlenowych i pozwala na pozyskanie adenozynotrójfosforanu (ATP), czyli podstawowej cząsteczki energetycznej potrzebnej do przeprowadzania procesów życiowych. W związku z tym fermentację nazywa się także oddychaniem beztlenowym. Produktem fermentacji jest związek otrzymywany z przemiany kwasu pirogronowego, czyli – w zależności od substratów – alkohol etylowy, kwas mlekowy lub inne kwasy organiczne3. W przypadku drożdży Saccharomyces cerevisiae jest to najczęściej alkohol etylowy, co bezpośrednio wykorzystuje się w przemyśle alkoholowym oraz farmaceutycznym, a pośrednio również w piekarnictwie. W tej ostatniej gałęzi przemysłu nie jest jednak najistotniejsze otrzymanie alkoholu etylowego, bowiem w procesie fermentacji alkoholowej drożdże zamieniają cukry nie tylko w alkohol etylowy, ale także w dwutlenek węgla. W piekarnictwie wykorzystuje się właśnie to, że dwutlenek węgla tworzy w cieście pęcherzyki gazu, powodując wyrastanie ciasta. W trakcie wypiekania pęcherzyki te zwiększają swoją objętość, powodując, że ciasto wyrasta jeszcze bardziej4. Drożdże wzrastają jeszcze przed wypiekiem i przeprowadzają szereg procesów życiowych (np. rozmnażanie przez pączkowanie) dzięki temu, że w reakcjach fermentacji uzyskują one ATP, konieczny do przeprowadzania tych procesów.

W kwietniu 2023 roku na platformie BioRxiv (ogólnodostępnym repozytorium prac naukowych z zakresu biologii, które nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane w czasopiśmie naukowym) ukazał się artykuł zatytułowany Using Light for Energy: Examining the Evolution of Phototrophic Metabolism through Synthetic Construction [Wykorzystanie światła do pozyskiwania energii. Badanie ewolucji metabolizmu fototroficznego poprzez sztuczną konstrukcję], w którym autorzy wykazują, że drożdże Saccharomyces cerevisiae są w stanie czerpać energię ze światła, a nie jak do tej pory uważano jedynie z węglowodanów5. Badania przeprowadzono za pomocą transferu genowego.

 

Zastąpienie węglowodanów światłem?

Jak wiadomo, rośliny i niektóre bakterie są w stanie przeprowadzać proces fotosyntezy, czyli przekształcania dwutlenku węgla w cukry, przy pomocy światła słonecznego. Drożdże z kolei są organizmami w pełni cudzożywnymi, dlatego też nie mają wykształconej zdolności do przeprowadzania procesu fotosyntezy lub innych procesów gwarantujących samożywność.

Autorzy badania zwrócili uwagę na rodopsynę – światłoczułe białko obecne w ludzkim oku, jak również wykorzystywane przez niektóre mikroorganizmy do pozyskiwania energii ze światła6. Zauważają przy tym, że retinalofototrofia, czyli samożywność oparta na prostym systemie rodopsyn, jest znacznie łatwiejsza do odtworzenia niż ta oparta na skomplikowanych mechanizmach chloroplastów7. Kolejnym argumentem za wybraniem retinalofototrofii było to, że geny rodopsyny oraz podobne wielokrotnie ulegały poziomemu transferowi genów, a więc procesowi przekazywania genów pomiędzy organizmami różnych gatunków, pozostających ze sobą w ścisłej zależności ekologicznej8.

Badacze postanowili przetransferować gen kodujący rodopsynę do wakuoli drożdży z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Okazało się, że tak zmodyfikowane kolonie drożdży w odpowiedzi na stymulację zielonym światłem rozrastają się (za pomocą procesów wzrostowych oraz rozmnażania przez pączkowanie) o 0,8% w stosunku do drożdży bez wspomnianej modyfikacji. Światło pobudza bowiem rodopsynę do tego, aby dostarczała protony do wakuoli, dzięki czemu drożdże oszczędzają ATP, który mogą wykorzystać do procesów wzrostowych lub rozmnażania9.

 

Co wynika z tych badań?

Według autorów artykułu badania pokazują, że umiejętny transfer pojedynczego genu rodopsyny może wzbudzić fototrofię (odżywianie się przy pomocy światła) nawet u organizmów cudzożywnych. Badacze dodają także, że „wyniki te wskazują na niezwykłą łatwość, z jaką rodopsyny mogą być przenoszone poziomo nawet u eukariontów, zapewniając nowe funkcje biologiczne bez konieczności uprzedniej optymalizacji ewolucyjnej”10. Robert Blankenship, biochemik z Washington University w Saint Louis, nie podziela jednak tego entuzjazmu, stwierdzając „myślę, że autorzy przeceniają znaczenie swojej pracy dla zagadnienia ewolucji […] ich wyniki ukazują produkt uzyskany za pomocą sztucznego konstruktu biologicznego, a nie naturalnej ewolucji”11. Rose Osburn, geobiolog z Northwestern University, zauważa jednak „praca ta jest pierwszym krokiem w kierunku bardziej złożonych podejść do inżynierii sztucznej fotosyntezy”12.

 

Perspektywa dalszych badań

Alaattin Kaya, biolog z Virginia Commonwealth University, podkreśla, że zaprezentowane badania mogą pozwolić lepiej zrozumieć procesy i szlaki biochemiczne, w których uczestniczą wakuole. Wyraża także ogromne nadzieje dotyczące poszerzenia badań o dodanie rodopsyny do mitochondriów, aby obserwować, do czego może to doprowadzić13.

Anthony Burnetti, który należy do zespołu naukowców przeprowadzających omawiane badanie, opowiada o śmiałych planach dotyczących poszerzenia programu badawczego „zamierzamy umieścić rodopsynę w mitochondrium, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że taki proces prawdopodobnie nigdy nie zaszedł w przyrodzie”14.

Ze względu na to, że mitochondria są centrami energetycznymi w komórkach, taki krok może poskutkować produkcją ogromnej ilości energii w postaci ATP z wykorzystaniem światła słonecznego. Przypominałoby to fotosyntezę, czyniąc drożdże bardzo podobnymi do roślin i innych organizmów fototroficznych.

Omawiane badanie trudno odnieść do znanych procesów przyrodniczych (mimo że niektóre badania wskazują, iż tempo zmian ewolucyjnych jest coraz większe15), ponieważ utworzony układ biologiczny jest tworem sztucznym. Niemniej wspomniane odkrycie może mieć liczne zastosowania przemysłowe i medyczne, a także może posłużyć do poszerzania badań podstawowych dotyczących poznawania fizjologii samożywności i cudzożywności.

Zaprezentowane badanie kolejny raz odkrywa, że nawet jeden gen jest w stanie zmienić ważne funkcje biologiczne16. Pokazuje też, że zmiana niektórych preferencji biologicznych czasami jest łatwiejsza, niż może się wydawać17. Badanie to skłania także do ponownego docenienia królestwa grzybów, które – jak się okazuje – nie tylko potrafią się komunikować czy stanowią inspirację dla materiałoznawstwa18, ale również mogą bardzo szybko osiągać zdolność fototrofii.

Przedstawione badanie jest również kolejnym krokiem w kierunku rozwoju bioniki oraz stworzenia pomostu pomiędzy inżynierią a światem przyrody19, ponieważ sztuczna fotosynteza może okazać się ważna dla innych wynalazków inżynieryjnych, takich jak mikroprocesory oparte na fotosyntezie20.

Bartosz Bagrowski

 

Źródło zdjęcia: Pixabay

Ikonka cyklu: Pixabay

Ostatnia aktualizacja strony: 18.6.2023

Przypisy

 1. Por. C.P. Kurtzman, J. Piškur, Taxonomy and Phylogenetic Diversity among the Yeasts, w: Comparative Genomics. Topics in Current Genetics, Berlin, Heidelberg: Springer 2005, Vol. 15, s. 29–46, https://doi.org/10.1007/b106654.
 2. Por. B. Muszyńska, M. Malec, K. Sułkowska-Ziaja, Właściwości lecznicze i kosmetologiczne drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae), „Postępy Fitoterapii” 2013, nr 1/2013, s. 54–62 [dostęp 30 IV 2023].
 3. Por. W. Kunicki-Goldfinger, Fermentacja, w: tegoż, Życie bakterii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 152–156.
 4. Por. K. Flis, A. Procner, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, cz. 2, WSiP, Warszawa 1985, s. 161.
 5. Por. A. Peterson et al., Using Light for Energy: Examining the Evolution of Phototrophic Metabolism through Synthetic Construction, „BioRxiv” 2023, https://doi.org/10.1101/2022.12.06.519405.
 6. Por. J.L. Spudich et al., Retinylidene Proteins: Structures and Functions from Archaea to Humans, „Annual Review of Cell and Developmental Biology” 2000, Vol. 16, s. 365–392, https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.16.1.365.
 7. Por. A. Peterson et al., Using Light for Energy.
 8. Najnowsze badania pokazują, że ludzka rodopsyna również mogła ulegać w przeszłości poziomemu transferowi genów, por. Ch.A. Kalluraya et al., Bacterial Origin of a Key Innovation in the Evolution of the Vertebrate Eye, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2023, Vol. 120, No. 16, e2214815120, https://doi.org/10.1073/pnas.2214815120; E. Pennisi, An Ancient Gene Stolen from Bacteria Set the Stage for Human Sight, „Science” 2023, Vol. 380, No. 6641, https://doi.org/10.1126/science.adi2029.
 9. Por. A. Peterson et al., Using Light for Energy.
 10. Por. tamże.
 11. Por. E. Pennisi, Scientists Engineer the First Light-powered Yeast, „Science” 2023, Vol. 380, No. 6642, https://doi.org/10.1126/science.adi3257.
 12. Por. L. Papadopoulos, The First Ever Light-powered Yeast Has Been Invented, „Interesting Engineering” 2023, April 22 [dostęp 30 IV 2023].
 13. Por. E. Pennisi, Scientists Engineer the First Light-powered Yeast.
 14. Por. L. Papadopoulos, The First Ever.
 15. Por. B. Bagrowski, Czy tempo zmian ewolucyjnych jest wyższe niż dotychczas sądzono?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 3 lipca 2022 [dostęp 30 IV 2023].
 16. Por. P. Maksymowicz, Naukowcy wykazali, że pojedynczy gen może przekształcić samice komara w płodne samce, „W Poszukiwaniu Projektu”, 21 sierpnia 2020 [dostęp 30 IV 2023].
 17. Por. B. Bagrowski, Enzymy mikroorganizmów w walce z tworzywami sztucznymi, „W Poszukiwaniu Projektu”, 18 lipca 2021 [dostęp 30 IV 2023].
 18. Por. tenże, Czy grzyby mogą się komunikować?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 czerwca 2022 [dostęp 30 IV 2023]; tenże, Niezwykłe właściwości huby, „W Poszukiwaniu Projektu”, 7 maja 2023 [dostęp 14 V 2023].
 19. Por. tenże, Najnowsze przykłady bioniki, czyli o tym, jak inżynierowie inspirują się przyrodą, „W Poszukiwaniu Projektu”, 26 czerwca 2022 [dostęp 30 IV 2023].
 20. Por. tenże, Co mają wspólnego sinice z mikroprocesorami? Czyli o nowym źródle zielonej energii, „W Poszukiwaniu Projektu”, 31 lipca 2022 [dostęp 30 IV 2023].

Literatura:

1. Bagrowski B., Co mają wspólnego sinice z mikroprocesorami? Czyli o nowym źródle zielonej energii, „W Poszukiwaniu Projektu”, 31 lipca 2022 [dostęp 30 IV 2023].

2. Bagrowski B., Czy grzyby mogą się komunikować?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 5 czerwca 2022 [dostęp 30 IV 2023].

3. Bagrowski B., Czy tempo zmian ewolucyjnych jest wyższe niż dotychczas sądzono?, „W Poszukiwaniu Projektu”, 3 lipca 2022 [dostęp 30 IV 2023].

4. Bagrowski B., Enzymy mikroorganizmów w walce z tworzywami sztucznymi, „W Poszukiwaniu Projektu”, 18 lipca 2021 [dostęp 30 IV 2023].

5. Bagrowski B., Najnowsze przykłady bioniki, czyli o tym, jak inżynierowie inspirują się przyrodą, „W Poszukiwaniu Projektu”, 26 czerwca 2022 [dostęp 30 IV 2023].

6. Bagrowski B., Niezwykłe właściwości huby, „W Poszukiwaniu Projektu”, 7 maja 2023 [dostęp 14 V 2023].

7. Flis K., Procner A., Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, cz. 2, WSiP, Warszawa 1985, s. 161.

8. Kalluraya Ch.A. et al., Bacterial Origin of a Key Innovation in the Evolution of the Vertebrate Eye, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2023, Vol. 120, No. 16, e2214815120, https://doi.org/10.1073/pnas.2214815120.

9. Kunicki-Goldfinger W., Fermentacja, w: tegoż, Życie bakterii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 152–156.

10. Kurtzman C.P., Piškur J., Taxonomy and Phylogenetic Diversity among the Yeasts, w: Comparative Genomics. Topics in Current Genetics, Berlin, Heidelberg, Springer 2005, Vol. 15, s. 29–46, https://doi.org/10.1007/b106654.

11. Maksymowicz P., Naukowcy wykazali, że pojedynczy gen może przekształcić samice komara w płodne samce, „W Poszukiwaniu Projektu”, 21 sierpnia 2020 [dostęp 30 IV 2023].

12. Muszyńska B., Malec M., Sułkowska-Ziaja K., Właściwości lecznicze i kosmetologiczne drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae), „Postępy Fitoterapii” 2013, nr 1/2013, s. 54–62 [dostęp 30 IV 2023].

13. Papadopoulos L., The First Ever Light-powered Yeast Has Been Invented, „Interesting Engineering” 2023, April 22 [dostęp 30 IV 2023].

14. Pennisi E., An Ancient Gene Stolen from Bacteria Set the Stage for Human Sight, „Science” 2023, Vol. 380, No. 6641, https://doi.org/10.1126/science.adi2029.

15. Pennisi E., Scientists Engineer the First Light-powered Yeast, „Science” 2023, Vol. 380, No. 6642, https://doi.org/10.1126/science.adi3257.

16. Peterson A. et al., Using Light for Energy: Examining the Evolution of Phototrophic Metabolism through Synthetic Construction, „BioRxiv” 2023, https://doi.org/10.1101/2022.12.06.519405.

17. Spudich J.L. et al., Retinylidene Proteins: Structures and Functions from Archaea to Humans, „Annual Review of Cell and Developmental Biology” 2000, Vol. 16, s. 365–392, https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.16.1.365.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Najnowsze wpisy

Najczęściej oglądane wpisy

Wybrane tagi